วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2550

pitsanulok issue

นครพิษณุโลกจับมือการไฟฟ้าภูมิภาค - 28/4/2550
นครพิษณุโลกจับมือการไฟฟ้าภูมิภาค ++ ผุดโครงการ “พิษณุโลกนครไร้สาย” พิษณุโลก : นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง เน้นให้พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนมีความสุข นอกจากนั้นพิษณุโลกยังเป็น 1 ใน 18 เมืองใหญ่ที่อยู่ในเป้าหมายในการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต้ดินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) นั่นจึงเป็นที่มาของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำให้ถนนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกปราศจากเสาไฟฟ้า โดยการนำสายไฟลงไปไว้ใต้ดินตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการพิษณุโลกนครไร้สาย (UNWIRED PITSANULOK) ก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบไฟฟ้าใต้ดิน โดยนำร่องในถนน 3 สายหลัก ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ประกอบด้วย ถนนนเรศวร, ถนนเอกาทศรฐ และถนนบรมไตรโลกนารถ การก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่อยู่ภายในโครงการ ตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 3 ช่วง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 3,000 เมตร ดังนี้ ระยะที่ 1 ถนนนเรศวร (โครงการนำร่อง) จากสถานีรถไฟถึงสะพานเอกาทศรถ ระยะทาง 300 เมตร แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 งบประมาณ 25,000,000 บาท ระยะที่ 2 ถนนเอกาทศรฐ จากสะพานสูงถึงแยกถนนราเมศวร ระยะทาง 1,000 เมตร แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 งบประมาณรวม 60,000,000 บาท ระยะที่ 3 ถนนบรมไตรโลกนารถ จากแยกถนนพระองค์ดำถึงแยกถนนราษฎร์อุทิศ ระยะทาง 1,700 เมตร แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบประมาณรวม 150,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 235,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นงบประมาณของเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 88 ล้านบาท และงบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 147 ล้านบาท “สำหรับรูปแบบในการดำเนินงานเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกดูแลรับผิดชอบด้านงานโยธา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บริษัท ท.ศ.ท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด,บริษัทการสื่อสารแห่งประเทศไทย ,บริษัท TT&T จำกัด (มหาชน) ,บริษัท แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส (AIS) ,บริษัทโทเทิล แอสเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ,บริษัท TRUE จำกัด (มหาชน) ,บริษัท MSS เคเบิลทีวี ,บริษัท TT เคเบิลทีวี ,สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง พิษณุโลก ,สถานีรถไฟพิษณุโลก และกองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก ในส่วนของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการป้องกันแก้ไข เช่น ผลกระทบ จาการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละออง เศษดินวัสดุก่อสร้างเสียงดัง สามารถควบคุมป้องกันแก้ไขด้วยการกำหนดเป็นข้อบังคับการทำงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างอย่างเคร่งครัด บรรจุลงในรายการสัญญาจ้าง ผลกระทบจากปัญหาจราจรขณะก่อสร้าง มีช่องจราจรลดน้อยลง สามารถควบคุมป้องกันแก้ไขโดยการกำหนดเป็นข้อบังคับเวลาการทำงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงเวลาคับขัน และการขอความร่วมมือจากเจ้าพนักงานจราจรเข้าควบคุมเป็นกรณีพิเศษ ผลกระทบจากการบริการสาธารณูปโภคหยุดชะงัก เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ สามารถควบคุมบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายโดยการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้เข้าถึง และการประสานงานที่กระชับทุกขั้นตอน และผลกระทบจากงานก่อสร้างขุดดินเปิด - กีดขวางทิ้งไว้นาน สามารถควบคุมบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายโดยกำหนดเทคนิควงรอบการทำงาน และการเตรียมผิวจราจรแบบเร่งรัดชั่วคราว” นางเปรมฤดี กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: