วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551

ฟังบรรยายระบบควบคุมภายใน

ฟังท่านสามารถ จิตมหาวงศ์ บรรยายระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง นักศึกษาร้องโอ๊ก เพราะกังวลกับความผิดที่เกิดจากความเสี่ยง

ฟังพระอาจารย์เทศ

พระอาจารย์ชัยรัตน์บรรยายธรรม หัวข้อ จริยธรรมกับกการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1 กพ 51 0900-1100 น.

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551

เรียนวิชาแรก

รองอธิบดี จรินทร์ จักกะพาก บรรยายตอนบ่าย 28 มค 51 เรื่องบทบาทและภารกิจ อปท.

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

มาเข้ารับการอมรม

วันที่28มกรา51 ฟังปฐมนิเทศจาก สมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ศูนย์อบรมตลองหนื่ง

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2551

TEST

ทดสอบราคาgprs truemove prepay ครับ

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551

มาประเมินนักบริหาร

มาประเมินตัวชี้วัดเพื่อปรับระดับตำแหน่งพนักงานสายงานบริหารที่เทศบาลตำบลพนา อำนาจเจริญ ครับ ผ่าน(ซี 6 เป็นซี 7)

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

beer at the conner

ร้านอาหารแนะนำ เย็นย่ำนี้
เดอะ คอนเนอร์ ข้างตลาดวิชิตสิน
อำนาจเจริญ
เบียร์เย็น กลับแกล้มอร่อย
ดูชาวตลาดทำกิจกรรมซื้อขาย
๐๙ มค ๕๑ 1830 น

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2551

in train not intrend

ลงจากเครื่องบินแล้วมา ขึ้นรถไฟที่สถานีอุบล วารินชำราบ เพื่อกลับศรีสะเกษ ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551

มากรุงเทพครับ

ลงเครื่องไทยแอร์เอเชียที่สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องdelay 2 hrs รอกระเป๋าอีก 45 mins เฮ้อ!

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

กฎอิทัปปัจจยตา (ตัดจากมติชน)

กฎอิทัปปัจจยตาเป็นกฎธรรมชาติที่บรรยายว่าปรากฏการณ์ทุกอย่างในจักรวาลดำเนินไปอย่างมีเหตุปัจจัยพึงเข้าใจว่า กฎอิทัปปัจจยตาไม่ใช่กฎที่แสดงความมีเหตุผล (Reasonable) หรือความสมเหตุสมผลในทางตรรกวิทยา แต่เป็นกฎที่แสดงให้เห็นความเป็นสาเหตุและผล (Casusality) ของปรากฏการณ์ทุกอย่างว่า "เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ" แต่การมี การเกิด หรือการคับของสิ่งหรือเหตุการณ์ต่างๆ นั้น จะสมเหตุสมผลในทางตรรกวิทยาหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง และสภาพความเป็นสาเหตุและผลตามกฎอิทัปปัจจยตาก็ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นระเบียบเรียบง่ายเหมือน 1+1=2 หากแต่มีความซับซ้อนค่อนไปทางสภาวะไร้ระเบียบ (chaos) มากกว่าเช่น หากมองผ่านหลักการประชาธิปไตยที่ว่า "อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน" จะพบว่าผลของการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านไปดูจะไม่สอดคล้องอย่างสมเหตุสมผลกับหลักการดังกล่าวเสียทีเดียว เพราะพรรคที่ชนะการเลือกตั้งชนะด้วยการสร้างกระแสนิยมโดยชูแนวทางที่จะแก้ปัญหาของตัวบุคคลมากกว่าเสนอนโยบายพัฒนาประเทศที่เป็นรูปธรรม
***ความเปราะบางของเสถียรภาพรัฐบาลไม่ได้อยู่ที่การเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคเท่านั้น ต่อให้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวและมีเสียงมากเพียงใดก็ล้มได้ถ้าขาดความชอบธรรม แต่การมีความชอบธรรมต้องมองอย่างองค์รวม ดังที่อาจารย์เสกสรรค์เสนอว่า 1) ที่มาต้องชอบธรรม 2) ต้องมีจุดหมายที่ชอบธรรม และ 3) วิธีการใช้อำนาจต้องชอบธรรมด้วยไม่ใช่มีที่มาชอบธรรมแล้วทำอะไรก็ได้!

ส.ค.ส.2551 ที่ในหลวงทรงพระราชทาน ตัดข่าวจากมติชน 1 มค.51

ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือ การทำความคิดให้ถูกต้องและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย แต่ละคนแต่ละฝ่าย จะต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว พยายามโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากัน ด้วยไมตรีจิตและความเมตตากรุณา อย่าก่อปัญหาและก่อเงื่อนไข อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยก ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไป ให้ทันการณ์ทันเวลา ผลงานของทุกคนทุกฝ่ายจักได้ประกอบส่งเสริมกัน ให้ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเรา ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไป