วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กิจกรรมท้ายชั่วโมง

ดร ธันวา จิตต์สงวน บรรยายปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง แล้วให้นักศึกษาแสดงความคิดเห๊น

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ไปทำPASSPORT

ไปกรมการกงศุล ที่หลักสี่ ทำพาสปอร์ตราชการ รวดเร็วดีมากครับ

Happy birthday!

12 กพ 51 ก่อนเรียนมีการอวยพรวีนคล้ายวันเดิด 3 ท่าน มีท่านจักรไตรภพ ท่านธัญศักดิ์ ท่านสุเทพ

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ประชุมกลุ่มวิชาการ

หัวข้อ"ปัญหาในการดำเนินการตามโครงการ Unwired Hadyai" ระดมสมองกันในกลุ่ม ๗ ครับ

ฟังท่านวิชญ์ชัยบรรยาย

11 กพ 51 1300-1600 น อาจารย์วิชญชัย ธรรมประดิษฐ์ บรรยายวิชากฎหมายการปฏิบัติงาน

ฟังวทยากร ปปช

ท่านณรงค์ รัฐอมฤต พูดเรื่องกฎหมาย ปปช ตามรัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อ 11 กพ 51 เวลา 0900-1200 น.