วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ประชุมกลุ่มวิชาการ

หัวข้อ"ปัญหาในการดำเนินการตามโครงการ Unwired Hadyai" ระดมสมองกันในกลุ่ม ๗ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: